ஓயாத போர்: காஸாவில் உணவுக்காக திண்டாடும் மக்கள்… வான் வழியே உதவி பொருள்களை வழங்கிய அமெரிக்கா | Humanitarian aid is dropped by the United States over Gaza City

Is.jpg

ஓயாத போர்: காஸாவில் உணவுக்காக திண்டாடும் மக்கள்… வான் வழியே உதவி பொருள்களை வழங்கிய அமெரிக்கா

Published:Updated:

நன்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *